​ICF beskrivelse

ICF-funktionsevnebeskrivelse​

​ICF (International Classification of Functioning) er både en helhedsmodel og en klassifikation. Med udgangspunkt i en funktionsevnebeskrivelse med fokus på krop, aktivitet og deltagelse, omgivelsesmæssige faktorer og personlige faktorer har man bedre mulighed for at tilrettelægge udviklingsarbejdet for beboeren, så der er færrest mulige overraskelser, og færrest mulige nederlag.

Med ICF-modellen og klassifikationen er det muligt at kortlægge, beskrive og vurdere beboerens ressourcer/begrænsninger, for derefter at udarbejde mål og handleplaner med henblik på et optimalt hverdagsliv efter beboerens egen målestok.

ICF-modellen og klassifikationen kan integrere både fysiske, psykiske og sociale problemområder i et samlet syn på funktionsevne. ICF kan anvendes i relation til medfødt sygdom, akut opstået sygdom, kronisk sygdom samt i det forebyggende arbejde. ICF omfatter hele beboerens funktionsevne, således også ressourcer og ikke kun funktionsevnenedsættelse.​

”Aktiviteter” refererer til en persons udførelse af opgaver eller handlinger på individniveau, hvor aktivitetsbegrænsning er de vanskeligheder, personen har i forbindelse med aktiviteten. Aktiviteter kan for eksempel være gangfunktion, madlavning og hygiejne.

”Deltagelse” refererer til involvering i dagliglivet for eksempel arbejde, skole, dagcenter, hvor deltagelsesbegrænsning er de vanskeligheder, der kan være ved involvering i dagliglivet.

”Omgivelsesfaktorer” er de fysiske, sociale og holdningsmæssige omgivelser, som mennesker bor og lever i. Faktorerne ligger således uden for den enkelte person og kan have både positiv (fremmende) og negativ (hæmmende) indflydelse på funktionsevnen.

​De ”personlige faktorer” er ikke klassificeret i ICF, men er medtaget i figuren, fordi de er væsentlige og betydningsfulde bl.a. for personens adfærd og mestringsevne. De personlige faktorer består af træk hos den enkelte (hvad man har med sig i rygsækken), som ikke er en del af helbred eller helbredsrelaterede tilstande. Disse faktorer kan omhandle køn, race og alder.

ICF funktionsevnebeskrivelsen er udgangspunktet for al udviklingsarbejde, og er også afslutningen på udviklingsarbejde.

Menu