Autismepædagogik

Om Autisme

”Autisme” er en fællesbetegnelse for en række diagnoser inden for emnet ”gennemgribende udviklingsforstyrrelse”. Man bruger også betegnelsen Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) som fællesbetegnelse for disse forskellige diagnoser. Forskerne kender ikke årsagen til autisme. Personer med autisme kan dog hjælpes med struktur, særlige kommunikationsformer og særligt indrettede skoleklasser, arbejdspladser m.m. Personen med ASF har oftest det til fælles at de trives bedst med at omgivelserne er forudsigelige, begribelige, tilbagevendende og genkendelige. Personer med autisme kan dog optræne evner, der i nogen grad kan kompensere for deres specifikke funktionsevnenedsættelser.

De diagnostiske kriterier for ASF er, at der ses problemer for beboeren  i områderne kommunikation, forestillingsevne og socialt samspil, visualiseret i den såkaldte “Wings triade”. Der er herudover en række andre problemstillinger for beboere med ASF, der er hyppigt set, og der er en høj grad af komorbiditet til andre lidelser. Autismebegrebet ses på Kærbygård ud fra at borgeren kan have grader af autisme, og at borgeren kan være påvirket kun i nogle områder af autismespektrummet. Metode i indsatsen skal således tage udgangspunkt i en individuel vurdering af borgeren, og i tæt samspil med beboerens evt. andre udfordringer. hvilket dokumenteres i beboerens funktionsevnekatalog. Indsatsen er således individualiseret, og tager udgangspunkt i vurderingen af beboerens funktionsevner og funktionsevnenedsættelser, uafhængig af beboerens autismediagnose.

Der er en række “værktøjer” i værktøjskassen i arbejdet med beboere med ASF.

Boardmakeren

Boardmakeren er en visuelt orienteret, symbolsk kommunikationsform, som med billedunderstøtning både understøtter beboerens funktionsevnenedsættelse ift. at planlægge og orientere sig i tid, og også understøtter beboerens problemer med at sætte i værk. Boardmakere bruges også til at give informationer, eller i det hele taget sætte en hel dag op for den enkelte med billederne. Boardmakeren er billeder eller symboler af alverdens ting, som viser beboeren hvad han kan eller skal i gang med, eller hvad han kan vælge af aktiviteter. Vi bruger oftest boardmakeren sammen med beboeren, således at beboeren kan følge med i sin egen dags rytme/tiltag. Dvs. at vi sætter billeder op i samarbejde med beboeren, på en lodret tavle med dagens forløb. Beboeren kan på tavlen se hvad han skal lave i løbet af dagen og kigger derfor først på det øverste billede som f.eks. er et billede af gåtur eller en arbejdsindsats.

Der kan bruges fotografier eller symboler, eksempelvis pictogrammer. Pictogrammer (som også kan staves piktogrammer) er et symbolsystem bestående af klare, hvide tegninger på sort baggrund. Den sorte baggrund gør risikoen for fejltolkning mindre, idet brugeren ikke bliver forstyrret af for mange detaljer ( som det for eksempel ofte sker med fotografier). Samtidig bevarer tegningerne en kvalitet, der sikrer brugerens værdighed. Pictogrammer søger at indfange det generelle kendskab til visuelle symboler for forskellige kategorier af kommunikationsemner såsom idéer, følelser og fritid.

Menu